ព្រៃ​ស្តុក ក្នុង​បន្ទប់​នៃ​ទីក្រុង​យក្ស New York City (រូប ១២ សន្លឹក Video inside) – CEN