ចិន​បន្ថយ​សំឡេង​ជាមួយ​អាមេរិក ក្នុង​រឿង​ពាណិជ្ជកម្ម​ – CEN