រដ្ឋមន្ត្រី​វប្បធម៌​រំលឹក​អំពី​លទ្ធផល​ស្ថាប័ន​អន្តរជាតិ ដែល​បាន​រួមចំណែក​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​កិច្ចការ​អភិរក្ស និង​អភិវឌ្ឍន៍​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ​ – CEN