បង្កើន​គុណភាព​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ក្នុង​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ តាមរយៈ​វិស័យ​ឯកជន​ – CEN