កូរ៉េខាងត្បូង​ចេញ​កម្ម​វី​ធី​ថ្មី ដើម្បី​លុបបំបាត់​វប្បធម៌ធ្វើការ​លើស​ម៉ោង ដោយសារ​បុគ្គលិក​ធ្វើការ​លើសម៉ោង​ច្រើនពេក​ – CEN