ប្រាប់​និស្សិត​ MBA​ មកពី​អាមេរិក ពី​ការរីកចម្រើន​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN