ឆាកប្រយុទ្ធ​ស្លាប់​រស់​ពុំ​ដែល​ឃើញ ៖ ក្តាម​កាន់​កាំបិត​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ចុងភៅ ដែល​កាន់​កាំបិត​ធំ​ជាង (Video inside) – CEN