ច្បាប់​ស្តីពី​ការបែងចែក​អាសនៈ​គណបក្សនយោបាយ​ដែល​ត្រូវ​រំលាយ​ចំនួន​៤ ដែល​ព្រះមហាក្សត្រ​បាន​ឡាយព្រះហស្ថលេខា​ត្រូវ​ប្រកាស​ជាការ​ប្រញាប់​ – CEN