ការប្រើប្រាស់​ជើងក្រាន​សម្រាប់​ដាំ​ស្ល​នៅ​សម័យ​អង្គរបុរី​ – CEN