ជប៉ុន បាន​ប្តេជ្ញា​បន្ត​ពង្រឹង​នីតិរដ្ឋ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN