ចាប់​យោធា​ពីរ​នាក់ ជា​អ្នក​លាង​លុយ​ខ្មៅ និង​ប្រើ​កាំភ្លើង​ជ័រ​ – CEN