លោក​សាយ សំ​អាល់ គាំទ្រ និង​លើកទឹកចិត្ត​ក្រុមហ៊ុន​វិនិយោគ​គិតគូ​ពី​បរិស្ថាន​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN