ដំណើរ​នៃ​បាត​ដៃចំនួន ៥៤ ត្រូវ​កាត់ផ្តាច់​កប់​ចោល​ក្នុង​ព្រិល​ – CEN