បង​ឯង​ទៅ​ស្លាប់​ឲ្យ​បាត់ទៅ មានអី​ស្លាប់​មែន​! – CEN