ចិន​និយាយថា នឹង “​ការពារ​ប្រយោជន៍​ជាតិ​” ចំពោះ​ហានិភ័យ​នៃ​សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​អាមេរិក​ – CEN