មណ្ឌល​សុខភាព​ចំនួន ៥ ទទួលបាន​ការវាយតម្លៃ​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ជាតិ​ – CEN