ក្រសួង​បរិស្ថាន និង​បណ្ឌិត​សភាវិទ្យាសាស្ត្រ​ចិន​ចុះ​អនុស្សរណៈ​ស្តីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​លើ​វិស័យ​បរិស្ថាន​ – CEN