​រដ្ឋធានី​កូរ៉េខាងត្បូង “​បង្ខំ​” ឲ្យ​មន្ត្រី​សម្រាក​ការងារ​ឲ្យបាន​ឆាប់​ – CEN