រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ជំរុញ​មន្ត្រី​ពង្រឹងសមត្ថភាព ដើម្បី​ដឹកនាំ​ការងារ​អភិវឌ្ឍន៍​ឧស្សាហកម្ម​កាត់ដេរ​ប្រកប​ដោយ​ឯករាជ្យ​ – CEN