មិនធម្មតា​ទេ​! ដើរ​លួច​បេះដូង ជិះ​សុទ្ធ​ឡាន តែ​អស់លក្ខណ៍ ត្រូវ​អ្នកភូមិ​តាម​ទាន់​ចង​ផ្អោប​នឹង​ដើម​ដូង​ហ្មង​ – CEN