ពិព័រណ៍​ពី​ការសិក្សា​នៅ​ណូវែល​ហ្សេ​ឡង់​ជា​លើក​ទី ៦ – CEN