អាថ៌កំបាំង​គួរឲ្យខ្លាច ស្ថិត​នៅ​ពីក្រោយ​ការរកឃើញ​សំណុំ​ឆ្អឹង “​ចេះ​កើតកូន​” នៅ​អ៊ីតាលី​ – CEN