​កម្រង​រូបភាព ដែល​មុននេះ​ពុំមាន​អ្នកណា​ជឿថា វា​អាច​កើតមានឡើង​ – CEN