ច្រកព្រំដែន​ក​ម្ព​ជា ថៃ​ស្ងាត់ នា​ថ្ងៃ​ព្រះរាជ​ពី​ធី​ថ្វាយ​ព្រះ​ភ្លើង​អតីតព្រះមហាក្សត្រ​ថៃ​ – CEN