កម្រង​រូបភាព​ដែល​បង្ហាញឲ្យឃើញ​ពី​របៀប​បញ្ជាក់​ក្តី​ស្នេហ៍ គួរឲ្យខ្លាច​បំផុត​លើ​លោក​ – CEN