ជឿ​ទេ​ថា ត្រី​ចេះ​យក​ស្រកី​ច្បាម​នឹង​គែមទូក សុំ​… ចំណី​ (Video inside) – CEN