លោក សាយ សំ​អាល់ លើកទឹកចិត្ត​មន្ត្រី​អនុវត្ត​ការងារ ឱ្យមាន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុង​វិស័យ​បរិស្ថាន​ – CEN