មិនទាន់បាន​អាសនៈ​ផង មាន​មន្ត្រី​គណបក្ស​ហ្វ៊ុន​ស៊ិន ខ្លះ​ជ្រួលច្របល់ – CEN