ធនាគារជាតិ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ចំនួន​៧ ទួល​ប្រាក់​បញ្ញើ​ពី​សាធារណជន​ – CEN