រដ្ឋ Michigan បើកទ្វារ​មជ្ឈមណ្ឌល​គ្រា​មាន​អាសន្ន​ដើម្បី​ឃ្លាំមើល​ស្ថានីយ៍​អវកាស​របស់​ចិន​ដែល​ត្រៀម​ធ្លាក់ចុះ​ – CEN