សំណួរ​បន្ត ៖ តើ​អ្នក​ណា​សម្លាប់​បុរស​ឯកោ​ម្នាក់នេះ​? – CEN