បី​នាក់​ស្លាប់ ពេល​បើក​ម៉ូតូ បុក​ឡាន​ចំ​ពីមុខ​ – CEN