ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​មេគង្គ រួមគ្នា​ដើម្បី​សម្រេចបាន​នូវ​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​ក្នុង​អាង​ទន្លេមេគង្គ​ – CEN