លោក​រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​មាន​ប្រសាស៍ថា ៖ សន្តិភាព និង​ស្ថិរភាព​ជា​បុព្វបទ​ដើម្បី​ធានា​ឲ្យ​ប្រទេស​កម្ពុជា​បន្ត​អភិវឌ្ឍន៍ ប្រកបដោយ​ចីរភាព​នៅលើ​ផ្លូវ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ពិតប្រាកដ​ – CEN