បញ្ជូន​លោក ឡាយ វណ្ណៈ ទៅ សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN