ចិន​បាន​សម្រេច​ដំឡើង​ពន្ធ​លើ​ទំនិញ​អាមេរិក ១២៨​មុខ ដែល​នាំចូល​ចិន​ – CEN