សុំឲ្យ​មាន​ទិន្នន័យ​ស៊ីសង្វាក់​គ្នា ពី​ចំនួន​អ្នកបោះឆ្នោត រវាង​នគរបាល​ប៉ុស្តិ៍ និង​ក្រុមប្រឹក្សា​សង្កាត់​ – CEN