រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី បាន​ស្នើ​ដល់​យុវជន​ធ្វើ​សេចក្តីសម្រេច​ចិត្ត​ឱ្យបាន​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​កុំ​ជឿ​អ្នក​ដែល​ឆ្កឹះ​ឆ្គៀល​ – CEN