ពិធីបុណ្យ​គោរពបូជា “​លិង្គ​” ដើម្បី​ប្រមូល​ថវិកាជួយ​ដល់​ការងារ​សង្គម (Video inside) – CEN