លោក​បង​ខ្យល់ចាប់ ពេល​ចាប់​បាន​កាត​ក្រហម​ (រូប ១០សន្លឹក Video inside) – CEN