​ប្តូរ​អំពូល​ភ្លើង​១​គ្រាប់​ទទួលបាន​ប្រាក់​… ២០.០០០​ដុល្លារ​ (Video inside) – CEN