រថយន្ត Volkswagen ប្រើ Diesel ចំនួន ៣៥០.០០០ គ្រឿង កំពុង​ជាប់​គាំង​នៅ​អាមេរិក (Video inside) – CEN