កម្ពុជា​និង​តួ​ក​គី​បង្កើន​ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​ឲ្យដល់ ៥០០ លាន​ដុល្លារ នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០២០ – CEN