អភិបាលខេត្ត​កំពង់ចាម ជំរុញ​ឲ្យ​សិស្ស​ត្រូវ​តែ​ដើរ​ឲ្យទាន់​សម័យកាល តាម​បច្ចេកវិទ្យា​និង​ព័ត៌មានវិទ្យា​ – CEN