ឈរ​ទ្រឹង​! ត្រង់​ឃើញ​ពស់ ដាក់​លក់​ដូច​ត្រី​! (Video inside) – CEN