បុរស​ម្នាក់​អារ​ដើមឈើ រលំ​បាក់​សង្កត់​លើ​ខ្លួនឯង​ស្លាប់​ – CEN