ប្លែកៗ មក​ទៀត​ហើយ​! បង្កងដុត ដៃ​ដុះ​ក្នុង​ខ្លួន​​ (Video inside) – CEN