​ភាព​រីកចម្រើន​នៃ​វិស័យ​ធនាគារ និង​ផ្នែក​ឥណទាន​គេហដ្ឋាន ជួយ​ឲ្យ​អតិថិជន​ទទួលបាន​គេហដ្ឋាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​ – CEN