ចេះតែមានហ្មង! រៀបការ​រួមរស់​នឹង​គ្នា ១៩ ឆ្នាំ ទៅហើយ ប្តី​ទើប​ដឹងថា​ប្រពន្ធ​ជា​ភេទទី៣! – CEN