តោះម​កដឹង​ទាំងអស់គ្នា​ថា តារា​សិច​ណាខ្លះ មាន​អ្នក​ចូល​មើល​ច្រើន​បំផុត​កាល​ឆ្នាំមុន​! ហាម save ឈ្មោះ​ទុក​! – CEN